SỨ MẠNG – TẦM NHÌN

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN

SỨ MẠNG

     Sứ mạng chính của Phân hiệu Học viện là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ; cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học để tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà Nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) và Học viện Phụ nữ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

TẦM NHÌN

     Phân hiệu Học viện phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Học viện có nhiều ngành đào tạo với định hướng ứng dụng, trở thành một trung tâm có uy tín của Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị.