Bài viết mới nhất

PHHVPNVN

Phân hiệu đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và không ngừng phát triển gắn với sự phát triển của phong trào phụ nữ và phong trào cách mạng Việt Nam. Phân hiệu có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.