Xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2022

PHHVPNVN

Phân hiệu đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và không ngừng phát triển gắn với sự phát triển của phong trào phụ nữ và phong trào cách mạng Việt Nam. Phân hiệu có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

****- TUYỂN SINH -****

Kỷ niệm 50 năm thành lập Phân hiệu HVPN VN

PHÓNG SỰ HỘI THẢO THAM VẤN “NAM GIỚI TIÊN PHONG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI”