KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

A. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

1. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

     Xây dựng Phân hiệu Học viện trở thành một trung tâm uy tín trong bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ. Hàng năm bồi dưỡng ít nhất 600 lượt học viên (hoặc  theo dịch vụ công được Hội LHPN Việt Nam giao) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng lực quản lý lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới; góp phần thực hiện thành công các đề án, kế hoạch bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thúc đẩy hoạt động khoa học

     Phát triển hoạt động khoa học theo hướng nghiên cứu ứng dụng, trên các phương diện nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng kết quả nghiên cứu để tham mưu cho các đơn vị chức năng thuộc Phân hiệu, Học viện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Hàng năm, phấn đấu xây dựng mới và đưa vào thực hiện ít nhất 2 chương trình bồi dưỡng, thực hiện 2-3 đề tài nghiên cứu khoa học, 3-5 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có tính điểm/ báo cáo hội thảo khoa học chuyên ngành, đồng thời tham gia tích cực vào hoạt động biên soạn tài liệu, tập bài giảng của Học viện. Phấn đấu đến năm 2020 thực hiện được ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

3. Phát triển năng lực hợp tác quốc tế

     Phấn đấu đến năm 2025, thiết lập quan hệ hợp tác với ít nhất hai cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ của nước ngoài và phát triển nguồn nhân lực, nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Phân hiệu Học viện.

4. Củng cố tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

      Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Phân hiệu Học viện tinh gọn, hiệu quả theo hướng trở thành cơ sở giáo dục uy tín; phát triển và chuẩn hóa nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo tiềm lực cho sự phát triển của Phân hiệu trong giai đoạn mới.

5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để mỗi giảng viên, viên chức, người lao động phát huy tối đa năng lực của mình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để đạt hiệu quả cao trong công việc và được thụ hưởng xứng đáng với mức cống hiến của cá nhân cho đơn vị.

6. Nâng cấp cơ sở vật chất thuận tiện, phù hợp

Sử dụng và quản lí hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất dần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo và bồi dưỡng của Phân hiệu Học viện, bao gồm tạo lập không gian học tập, phương tiện giảng dạy, nghiên cứu, hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp và thư viện thuận tiện, hữu ích.

7. Tăng trưởng nguồn lực tài chính

Khai thác các nguồn lực đảm bảo tăng trưởng tài chính và giúp nâng cao khả năng thực hiện các mục tiêu khác đã xác định, thúc đẩy sự phát triển của Phân hiệu Học viện.

B. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2020

     Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra ở phần A, cần một hệ thống các giải pháp thực hiện. Phần dưới đây là những giải pháp mang tính tổng thể và có tác động thúc đẩy toàn bộ quá trình thực hiện mục tiêu.

1. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

1.1. Các nhóm giải pháp

1.1.1. Xây dựng chương trình, giáo trình, tập bài giảng hệ đại học

  • Tham gia cùng Học viện xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tập bài giảng đối với các chuyên ngành sẽ và đang đào tạo để nâng cao năng lực giảng viên và góp phần xây dựng thư viện điện tử.
  • Tham gia cùng Học viện chuẩn hóa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học đang thực hiện;

1.1.2. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng

  • Tham gia cùng Học viện nghiên cứu, xây dựng chương trình, học liệu và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng mang tính bắt buộc đối với cán bộ Hội theo vị trí việc làm, bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản về công tác Hội; bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương cho cán bộ Hội các cấp.
  • Chủ động nghiên cứu, xây dựng và tổ chức ít nhất 02 chương trình bồi dưỡng mới hàng năm cho cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ Hội, nhân viên công tác xã hội…; đổi mới và tăng cường tổ chức các chương trình bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.
  • Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút giảng viên thỉnh giảng từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia ở các cấp Hội, các ngành; đảm bảo tính chủ động, đáp ứng đầy đủ nguồn giảng viên có chất lượng cùng tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác được giao.
  • Hỗ trợ các cấp Hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội.
  • Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ của Học viện, các ban chuyên môn của Trung ương Hội để kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng cán bộ Hội tại các địa phương.

1.1.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả hoạt động dạy và học

  • Xác định rõ các kiến thức, kỹ năng và mức độ thành thạo phải đạt được trong mục tiêu khóa bồi dưỡng để xây dựng giáo án và tổ chức giảng dạy, hướng dẫn sát hợp.
  • Xác định một số phương pháp giảng dạy cần phải đưa vào các môn học trong chương trình đào tạo để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành và củng cố các kỹ năng nghề nghiệp của người học khi học tập, thực hành, thực tập nghề nghiệp.
  • Xây dựng bài giảng dưới hình thức các đoạn clip vừa phải, giúp chuyển tải những nội dung chính yếu nhất, đi kèm các câu hỏi tự đánh giá giúp người học dễ theo dõi và thu nhận kiến thức hiệu quả.
  • Định kỳ tổ chức hội thảo/tọa đàm cấp Phân hiệu, cấp khoa, cấp bộ môn/tổ môn về đổi mới phương pháp giảng dạy
  • Mời các chuyên gia trong và ngoài nước tập huấn phương pháp giảng dạy đại học;
  • Tổ chức dự giờ, lấy ý kiến người học về chương trình học và chất lượng giảng dạy; thông báo kết quả khảo sát đến giảng viên để điều chỉnh, cải tiến phương pháp giảng dạy.

1.1.4. Đổi mới công tác quản lý đào tạo,bồi dưỡng

  • Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý, chuyên viên phòng đào tạo và TTBDCB;
  • Thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp giữa phòng đào tạo,TTBDCB và các khoa/bộ môn trong quản lý;
  • Thực hiện giám sát, thanh tra đối với tất cả các loại hình đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo việc giảng dạy, học tập, thi cử theo đúng quy chế và đảm bảo chất lượng.

1.2. Điều kiện để thực hiện

 • Xây dựng được đội ngũ giảng viên, chuyên viên đạt chuẩn về năng lực, trình độ.
 • Đội ngũ quản lý đủ năng lực, năng động, sáng tạo trong triển khai công việc.
 • Học viện có quy định rõ ràng trong việc đảm bảo để các giảng viên, viên chức của Phân hiệu Học viện cùng tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn với các đơn vị chức năng liên quan của Học viện.
 • Phân cấp, xác định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức, bồi dưỡng cán bộ giữa Phân hiệu, Học viện, các cấp Hội, giữa các ban, đơn vị trong TW Hội và giữa tổ chức Hội với các tổ chức có liên quan.
 • Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa.

2. Về hoạt động nghiên cứu khoa học

2.1. Các nhóm giải pháp

2.1.1.  Hình thành các hạt nhân nghiên cứu là những người có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, bao gồm giảng viên, nghiên cứu viên của Phân hiệu Học viện hoặc mời từ bên ngoài. Các hạt nhân này đảm trách việc triển khai các đề tài, chọn lựa cộng tác viên cùng thực hiện đề tài và dìu dắt các giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học.

2.1.2. Khuyến khích các nghiên cứu phục công tác đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu Học viện, các hợp tác nghiên cứu với tổ chức/cá nhân bên ngoài để giúp giảng viên nâng cao năng lực nghiên cứu; tổ chức các Hội thảo Khoa học cấp Học viện hàng năm; tìm kiếm hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Khoa học, tổ chức Hội thảo Khoa học; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với các chuyên gia trong và ngoài nước.

2.1.3. Xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp để khuyến khích nghiên cứu khoa học, đăng kết quả nghiên cứu, bài viết khoa học trên các tạp chí chuyên ngành/tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, viết bài cho các hội thảo trong/ngoài Phân hiệu Học viện, cho trang Web của Phân hiệu Học viện; khuyến khích cán bộ giảng viên Phân hiệu viết bài cho tạp chí khoa học nước ngoài.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về nghiên cứu khoa học

2.1.4. Công bố định hướng nghiên cứu khoa học hàng năm cho giảng viên, viên chức. Định hướng nghiên cứu phải góp phần thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu, Học viện, tham mưu đề xuất chính sách về phụ nữ và bình đẳng giới, ứng dụng các mô hình hoạt động của các cấp Hội.

2.2. Điều kiện để thực hiện

 • Xây dựng cơ chế linh hoạt, tự nguyện, mang tính cạnh tranh để thu hút đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên nghiên cứu khoa học ngoài Phân hiệu Học viện;
 • Có quy định về khoán chi và định mức chi cho các đề tài cấp Phân hiệu Học viện;
 • Hòa mạng thư viện điện tử với Học viện để Phân hiệu Học viện thuận tiện trong tra cứu, truy cập dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo.
 • Sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Học viện trong việc chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong NCKH.

3. Về hợp tác quốc tế

3.1. Các nhóm giải pháp

 • Tham mưu với Học viện tạo điều kiện cho Phân hiệu Học viện chủ động thực hiện các hoạt động đối ngoại theo khuôn khổ pháp luật, để tăng cường cơ hội hợp tác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cũng như huy động kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc xây dựng và phát triển Phân hiệu Học viện.
 • Định hướng và xác định các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác quốc tế;
 • Xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế về giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu Khoa học.
 • Phát triển năng lực hợp tác quốc tế cho các khoa /phòng, tiến tới thành lập Phòng Hợp tác quốc tế vào năm 2020.

3.2. Điều kiện để thực hiện

 • Xây dựng nhóm giảng viên, viên chức có năng lực ngoại ngữ, chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế.
 • Đưa ra yêu cầu về năng lực ngoại ngữ tối thiểu cho giảng viên, viên chức.

4. Về củng cố tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

4.1. Các nhóm giải pháp

4.1.1. Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức Phân hiệu tinh gọn, hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức Phân hiệu Học viện bao gồm các đơn vị sau:

 • Ban giám đốc Phân hiệu Học viện có Giám đốc Phân hiệu là Phó giám đốc Học viện phụ trách chung và 02 Phó giám đốc phụ trách các mảng công việc: Tổ chức-hành chính; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế.
 • Các khoa chuyên môn trực thuộc Phân hiệu Học viện (03): khoa Khoa học cơ bản, khoa Công tác xã hội
 • Các phòng chức năng trực thuộc Phân hiệu Học viện (03): phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Hợp tác quốc tế.
 • Các trung tâm trực thuộc Phân hiệu Học viện (02): Bồi dưỡng cán bộ, Thực hành và cung ứng dịch vụ Công tác xã hội (dự kiến);

4.1.2. Phát triển đội ngũ giảng viên

 • Tiếp tục tuyển dụng đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Đảm bảo 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên; Xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút các giảng viên có trình độ tiến sỹ.
 • Huấn luyện giảng viên mới: Các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, duyệt giảng theo môn học, cử đi dự giờ hoặc trợ giảng cho giảng viên có kinh nghiệm, yêu cầu giảng viên mới tham gia các nhóm biên soạn tài liệu, giáo trình, tập bài giảng, đề thi… xem đây là một quá trình đào tạo.
 • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, giáo dục ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho giảng viên. Phấn đấu đến năm 2020, 80% giảng viên có trình độ ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu, trong đó 30% có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn, đủ điều kiện để vận hành phòng Hợp tác quốc tế.
 • Quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên có chức danh, học vị để nâng cao năng lực cũng như vị thế của Phân hiệu Học viện. Các khoa lên kế hoạch, Phân hiệu Học viện đánh giá để đưa vào quy hoạch phát triển, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ này thực hiện quy hoạch.
 • Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có chất lượng, đảm bảo sau năm 2020, giảng viên thỉnh giảng đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà Phân hiệu Học viện thực hiện cho đối tượng là cán bộ, công chức.
 • Xây dựng văn hóa nghề nghiệp, bao gồm, nhận thức, thái độ về nghề nghiệp, tư cách nghề nghiệp, văn hóa trong giảng dạy và nghiên cứu, cách thức cư xử với đồng nghiệp, sinh viên, học viên, chuyên viên và đối tác ngoài Phân hiệu Học viện.

4.1.3. Phát triển đội ngũ chuyên viên

 • Đánh giá năng lực đội ngũ chuyên viên ở các bộ phận và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội bộ, mời chuyên gia bên ngoài nếu cần thiết; tổ chức các cuộc thi, hội thảo để nâng cao năng lực chuyên viên trong tửng lĩnh vực đảm trách;
 • Phân công công việc, sử dụng lao động hợp lý, trong đó xây dựng mô hình làm việc hiệu quả với sự tham gia giảng dạy, nghiên cứu của cả những viên chức hành chính thuộc Phân hiệu Học viện có năng lực chuyên môn và của các chuyên gia đến từ Hội LHPN các cấp.
 • Thường xuyên thu thập ý kiến của các giảng viên, người học về thái độ và phong cách phục vụ của các trung tâm, phòng chuyên môn.

4.2. Điều kiện để thực hiện

 • Sự cố gắng, chủ động của đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động trong thực hiện nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm.
 • Dành nguồn tài chính nhất định cho đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, người lao động của Phân hiệu Học viện.
 • Xây dựng hệ thống quy chế, quy định phù hợp, cụ thể tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, người lao động phát triển năng lực chuyên môn.
 • Sự phối hợp giữa các đơn vị và sự kiên quyết của Ban giám đốc Phân hiệu Học viện trong đánh giá chất lượng, năng lực đội ngũ; kiên quyết thực hiện cơ chế sàng lọc.
 • Sự phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ của Học viện trong quản lý nhân sự, tài chính.

5. Về xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

5.1. Các nhóm giải pháp

5.1.1. Xây dựng quy trình quản trị và quản lý chuyên nghiệp: đây là giải pháp căn bản để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và thân thiện, giúp phát huy sức mạnh của đội ngũ giảng viên, chuyên viên cũng như nâng cao hình ảnh của Phân hiệu Học viện.

 • Triển khai áp dụng bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm, trong đó chú trọng đến yêu cầu năng lực chuyên môn, ngoại ngữ; đưa ra yêu cầu bắt buộc về thời hạn đạt chuẩn ngoại ngữ cho từng viên chức khi được tuyển dụng. Đưa kết quả học tập, thực hành ngoại ngữ trong công việc, trong giao tiếp là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ.
 • Xây dựng, ban hành các quy trình theo hướng giảm các đầu mối trung gian, trùng lắp, không rõ ràng.
 • Xây dựng các biểu mẫu, sơ đồ quy trình và công khai để viên chức, sinh viên, học viên dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ; Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nội bộ để đảm bảo mọi người đều hiểu đúng, thực hiện đúng quy trình, quy định và để trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện/cập nhật các quy trình.

5.1.2. Ban hành các quy định để thể chế hóa các giá trị cốt lõi mà Phân hiệu Học viện đã xác định; Tổ chức các hoạt động để triển khai, tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên của Phân hiệu Học viện hiểu đúng và nỗ lực phấn đấu đạt được các giá trị cốt lõi; xây dựng văn hóa tổ chức. 

5.1.3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi giới thiệu sáng kiến, các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

5.1.4. Phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên để duy trì các hoạt động đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giảng viên, viên chức, người lao động; Thường xuyên thăm hỏi, động viên đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

5.1.5. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên của Phân hiệu Học viện.

5.2. Điều kiện để thực hiện

 • Quy trình làm việc được ban hành và nghiêm chỉnh thực hiện đảm bảo duy trì một mô hình Phân hiệu Học viện chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.
 • Khen thưởng, động viên bằng vật chất/tinh thần kịp thời, có giá trị đối với các sáng kiến/đóng góp quan trọng cho nhà trường, đối với các cá nhân/đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực nhiệm vụ được giao; Nhắc nhở/chế tài các cá nhân, đơn vị chưa có ý thức chủ động tham gia có chất lượng hoạt động chung.
 • Có lộ trình phân quyền và giao trách nhiệm chính thức, cụ thể cho các đơn vị.

6. Về phát triển cơ sở vật chất

6.1. Các nhóm giải pháp

6.1.1. Tạo dựng không gian làm việc, học tập tốt thông qua việc thiết kế cảnh quan mang tính thẩm mỹ cao, nhiều mảng xanh trong khu hiệu bộ, khu giảng đường, phòng học, mang lại sự thuận tiện, dễ chịu, yêu mến trường của viên chức, người lao động, sinh viên, học viên.

6.1.2. Đầu tư, mua sắm nhằm bổ sung những hạng mục còn thiếu và hiện đại hóa cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đầu tư các đầu sách cho thư viện, xây dựng thư viện điện tử. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tra cứu, phát triển học liệu, công tác chuyên môn.

6.1.3. Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất theo đúng quy định, tăng cường các loại hình dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Học viện để tạo nguồn thu phục vụ tốt cho các hoạt động chuyên môn và nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động; Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho đội ngũ quản trị, phục vụ nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả các hoạt động khai thác và sử dụng cơ sở vật chất.

6.1.4. Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh Phân hiệu Học viện; xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu Phân hiệu Học viện; Đẩy mạnh hoạt động Website Phân hiệu Học viện.

6.2. Điều kiện để thực hiện

 • Thực hiện thành công các giải pháp tăng trưởng nguồn thu cho Phân hiệu Học viện từ đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất, các chương trình/dự án/đề tài ngoài Phân hiệu Học viện…
 • TW Hội, Học viện ưu tiên phân bổ nguồn lực tài chính cho Phân hiệu Học viện để nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tiến tới là cơ sở đào tạo đại học.

7. Về nâng cấp công tác quản trị tài chính

7.1. Các nhóm giải pháp

7.1.1. Bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ xác lập cơ sở pháp lý cho các khoản chi của Phân hiệu Học viện, giúp các khoản chi tập trung vào thực hiện đúng các mục tiêu và góp phần hạn chế lãng phí.

7.1.2. Lập kế hoạch tài chính giúp cân đối thu chi và thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng, bao gồm: dự toán các khoản thu cho từng năm, từng hoạt động để đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động để đảm bảo nguồn thu; dự toán các khoản chi theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ và định hướng của Phân hiệu Học viện; Cân đối thu chi, đảm bảo tích lũy để phát triển.

7.1.3. Tìm kiếm thêm các nguồn tài chính:  Khuyến khích các cá nhân, đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện chủ động lập kế hoạch, tìm kiếm các nguồn tài chính từ bên ngoài Phân hiệu Học viện, tổ chức các hoạt động có thu (đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, khai thác các dự án hợp tác …); tạo điều kiện để các giảng viên, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động chuyên môn ở bên ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện thu nhập.

7.1.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp thiết thực; cân đối hợp lý cơ cấu chi tiêu cho nhân sự, cơ sở vật chất, nghiệp vụ chuyên môn và các khoản chi khác; thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Tin học hóa công tác quản lý tài chính: Củng cố, xây dựng các phần mềm quản lý tài chính cho phù hợp với quy mô của Phân hiệu.

7.2. Điều kiện để thực hiện

 • Thực hiện thành công các giải pháp tăng trưởng nguồn thu cho Phân hiệu Học viện từ đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất, các chương trình/dự án/đề tài ngoài Phân hiệu Học viện…
 • TW Hội, Học viện ưu tiên phân bổ nguồn lực tài chính cho Phân hiệu Học viện để nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo đại học.
 • Vận động hiệu quả sự đóng góp của các tổ chức xã hội.

D. TỔ CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Tổ chức thực hiện

 • Sau khi được phê duyệt, Kế hoạch Chiến lược Phát triển Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được phổ biến sâu rộng đến toàn bộ giảng viên, viên chức, người lao động của Phân hiệu Học viện. Ngoài ra, Kế hoạch Chiến lược sẽ được phổ biến rộng rãi để thu hút được sự ủng hộ của các đối tượng: Các đơn vị thuộc Học viện, TW Hội LHPNVN, Hội LHPN các cấp, học viên, sinh viên và gia đình sinh viên, những tổ chức sử dụng nhân lực do Phân hiệu Học viện đào tạo, bồi dưỡng, các tổ chức và cá nhân quan tâm khác.
 • Hằng năm, quảng bá thương hiệu Phân hiệu Học viện trong dịp tuyển sinh, trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm, cuối khóa, kết thúc năm học…; đặc biệt thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong và ngoài Phân hiệu Học viện.
 • Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Chiến lược: Tổ chức triển khai Kế hoạch Chiến lược sau khi được lãnh đạo Học viện phê duyệt; cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động từng năm; rà soát điều chỉnh kế hoạch kịp thời; phê duyệt, kiểm tra chiến lược của các bộ phận; báo cáo định kỳ quá trình thực hiện Chiến lược đến Lãnh đạo Học viện. Định hướng xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và các kế hoạch khác của Phân hiệu Học viện đảm bảo thực thi Kế hoạch Chiến lược.
 • Các đơn vị thuộc Phân hiệu Học viện cụ thể hóa chiến lược chung của Phân hiệu Học viện vào việc xây dựng, trình duyệt và triển khai kế hoạch phát triển của từng đơn vị; báo cáo quá trình triển khai kế hoạch lên Ban Giám đốc Phân hiệu Học viện và tham mưu ý kiến điều chỉnh kế hoạch.

2. Các khuyến nghị chủ yếu

 – Với Học viện Phụ nữ Việt Nam

 • Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Thống nhất cơ chế, chính sách liên quan đến phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện cho Phân hiệu Học viện trong việc chủ động chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực phát triển. Trong đó, ưu tiên phân cấp triệt để, phù hợp với xu hướng chung của các cơ sở đào tạo trong tuyển dụng, quản lý, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực của Phân hiệu Học viện.
 • Quan tâm đề xuất TW Hội và nhà nước đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Học viện để đáp ứng các điều kiện cho quá trình tăng tính tự chủ tài chính và phát triển. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để Phân hiệu Học viện đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích đất, bổ sung những hạng mục còn thiếu và hiện đại hóa cơ sở vật chất hiện có, xây dựng thư viện điện tử, tăng đầu sách cho thư viện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tra cứu, phát triển học liệu, quản lý đào tạo và thực hiện công tác chuyên môn.
 • Có quy định bắt buộc đối với các cán bộ quản lý thuộc các đơn vị của Học viện trong việc phối hợp với Phân hiệu Học viện trong các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện để giảng viên, viên chức Phân hiệu Học viện thực hiện đầy đủ, có chất lượng các yêu cầu chuyên môn.

– Với TW Hội LHPN Việt Nam

+ Đẩy mạnh giao dịch vụ công gắn với giao kinh phí cho Học viện, trong đó quan tâm duy trì cấp ngân sách theo biên chế cho Phân hiệu để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ.

+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho Phân hiệu đáp ứng điều kiện tiến tới đào tạo đại học.

+ Quan tâm tổ chức các hoạt động chuyên môn tại Phân hiệu.

3. Hệ thống chỉ số kiểm tra

     Việc thực hiện Chiến lược phát triển sẽ được đánh giá theo các chỉ tiêu kiểm tra về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ cấu tổ chức và đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính, các quan hệ hợp tác, công tác quản lý.