Về VWAH

    Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam (gọi tắt là Phân hiệu Học viện) là đơn vị trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đến nay, Phân hiệu Học viện đã có bề dày gần 50 năm xây dựng và trưởng thành. Ngay sau khi Học viện Phụ nữ Việt Nam được chính thức thành lập năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương, theo quyết định số 24/ QĐ-BGĐ, ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Học viện, Phân hiệu Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương được chính thức đổi tên thành Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam.

    Là cơ sở của Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Học viện có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các ngành, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ, đặc biệt là cho khu vực phía Nam. Phân hiệu Học viện còn có vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học về công tác Hội, công tác phụ nữ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị.

Phân hiệu Học viện xây dựng Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030 nhằm:

 • Khẳng định sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi của Phân hiệu Học viện trong giai đoạn mới. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất cho sự phát triển của Phân hiệu Học viện.
 • Xác định các mục tiêu trong thời gian 2018-2020 để phát triển Phân hiệu Học viện mạnh mẽ, đúng hướng, từng bước xây dựng thương hiệu của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 • Xác định các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Các giải pháp này là cơ sở cho các bộ phận của Phân hiệu Học viện xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện.
 • Xác định các chỉ tiêu định lượng cơ bản cho sự phát triển của Phân hiệu Học viện trong giai đoạn 2018-2020, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả hoạt động của Phân hiệu Học viện trong từng năm và khi kết thúc giai đoạn.
 • Thúc đẩy sự đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Phân hiệu Học viện trong việc thực hiện các mục tiêu và giải pháp để nâng cao vị thế của Phân hiệu Học viện trong giai đoạn mới.

Kế hoạch Chiến lược phát triển Phân hiệu Học viện được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam, ban hành kèm Quyết định số 479/ĐCT-HVPNVN ngày 16/7/2013;
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam, ban hành kèm Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN ngày 15/12/2015;
 • Quyết định 543/QĐ-ĐCT về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13, ban hành ngày 18/6/2012;
 • Điều lệ trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTG ngày 10/12/2014;
 • Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT, ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;
 • Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT, ban hành kèm theo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học;
 • Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, tính chỉ tiêu, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng;
 • Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 06/9/2017 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
 • Quyết định 163/2016/QĐ-TTg ban hành kèm theo đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

Hinh dai dien 1

hinh dai dien 2

hinh dai dien 3