SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MẠNG

     Sứ mạng chính của Phân hiệu Học viện là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ; cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học để tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà Nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) và Học viện Phụ nữ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

TẦM NHÌN

     Phân hiệu Học viện phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Học viện có nhiều ngành đào tạo với định hướng ứng dụng, trở thành một trung tâm có uy tín của Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ làm công tác phụ nữ, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

     Là bộ phận của Học viện Phụ nữ Việt Nam, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên của Phân hiệu Học viện cam kết đạt được các giá trị cốt lõi chung mà Học viện đã xác định:

Đoàn kết là sức mạnh để thành công trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tận tụy là đặc trưng của các hoạt động có phụ nữ tham gia và các tổ chức có nhiều thành viên nữ; phụ nữ luôn là những người chịu thương, chịu khó, sẵn sàng hy sinh bản thân cho công việc và gia đình; phát huy giá trị này sẽ góp phần đưa Học viện phát triển nhanh và vững chắc.

Sáng tạo là đòi hỏi để thành công trong thời đại thay đổi nhanh chóng, có sự cạnh tranh gay gắt; nhằm xây dựng đội ngũ viên chức và đào tạo sinh viên chủ động, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Chất lượng luôn là yêu cầu số một, nhất là trong bối cảnh của nền giáo dục nước nhà đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế; Học viện thành lập chưa lâu  nên phải nâng cao chất lượng để từng bước khẳng định thương hiệu.